รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 143 189 136 179 207 263 182 176 232 206 - - 1,913
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 114 139 109 141 219 210 - - - - - - 932
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 82 165 133 141 174 191 147 178 174 176 189 - 1,750
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 101 102 71 74 93 130 135 62 79 119 99 - 1,065
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 125 236 164 755 564 268 188 213 237 191 226 - 3,167
รพ.ค่ายวชิราวุธ 270 205 148 198 201 141 74 270 268 266 277 - 2,318
รวม 835 1,036 761 1,488 1,458 1,203 726 899 990 958 791 0 11,145