รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 143 189 136 179 207 263 182 176 232 206 242 236 2,391
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 114 139 109 141 219 210 134 174 184 162 184 171 1,941
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 82 165 133 141 174 191 147 178 174 176 189 175 1,925
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 101 102 71 74 93 130 135 62 79 119 99 - 1,065
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 125 236 164 755 564 268 188 213 237 191 226 229 3,396
รพ.ค่ายวชิราวุธ 270 205 148 198 201 141 74 270 268 266 277 227 2,545
รวม 835 1,036 761 1,488 1,458 1,203 860 1,073 1,174 1,120 1,217 1,038 13,263