ผู้บังคับบัญชา

รายชื่อผู้บังคับบัญชา กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว

ผู้อำนวยการ กองทันตแพทย์

ทำเนียบ บุคลากร

ทำเนียบบุคลากรโครงการองค์กรณ์

พ.ต.หญิง วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ

พ.ต. หญิง กันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์

พ.ท. มนตรี ปรีชาวิบูลย์

พ.ท. หญิง อุสา สัจจปาละ

พ.อ.หญิง พรชนก สัตตพงศ์

พ.อ.หญิงดวงภร ทุนเจริญ

จ.ส.อ.สิรภพ จุ้ยภู่

จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ เสตะสุนทร

จ.ส.อ.ธานินทร์ สโรบล

ร.ต.ไชยยงค์ ทัพไทย

จ.ส.อ.จิรภัทร์ เอกทิพย์ทา

จ.ส.อ.เด่นชัย ดีนาน

จ.ส.อ.หญิงเบญญาภา ชุมรัมย์

จ.ส.อ.หญิงศรีสุดา ราตรี

พ.ต.อนันต์ ล่าบ้านหลวง

จ.ส.อ.มานพ ขุนนิล

จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย พรรณมรรคา

พ.ต.วัชรินทร์ ทองสว่าง

นางศรีสุภา รอดพ้น

ส.อ.เริงชัย สายทอง

จ.ส.อ.หญิง อรศรี นนทารักษ์

พ.ต.หญิง ชินสุมน วงษ์มาก