ทันตกรรมพระราชทาน

ทันตกรรมเคลื่อนที่

คลินิกทันตกรรม

ทันตกรรม จชต.


งาน/โครงการ กทพ.พบ.

แสดงทั้งหมด

บทความ : ทันตสุขภาพ

แสดงทั้งหมดพิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพล กทพ.พบ.

พิธีมอบรางวัล การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)ทางทันตกรรม รพ.ทบ. ประจำปี 2559

เยี่ยมชมศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

สัมนาการจัดการความรู้ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากกำลังพล

แสดงทั้งหมด

การตรวจสุขภาพสุขภาพช่องปาก กำลังพล ทบ. ประจำปี 25560

คำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2559

กทพ.พบ.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของ กทพ.พบ. ประจำปี 2559

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

การรายงานสถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ. ประจำปี 2559

คำแนะนำเกี่ยวกับการรายงาน

สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี59

การจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี59 เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัด ทบ. ปี 2559 จำนวน 6 อัตรา

กลุ่มไลน์ ArmyDent Network

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์เครือข่ายทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ กองทัพบก

แสดงทั้งหมด


สพ.ทบ.

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ สพ.ทบ...

รภท.ศอพท.

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ รภท.ศอพท...

ร้อย พล.สร.รพ.รร.6

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ ร้อย พล.สร.รพ.รร.6..

กฐินพระราชทาน ทบ.

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม..